Tänane arutelu migratsiooni üle keskendub Eestis suures osas Lähis-Ida / araabia maade päritolu uussisserändajatele. Tartu Rahvusvahelise Maja kogemus näitab, et ka kultuuriliste erinevuste osas otsitakse sageli infot just seoses tööalase (või ka sotsiaalse) kokkupuutega sellest piirkonnast pärit isikutega, eriti rahvusvahelise kaitse saajatega.

Suurenenud infovajadus araabia maadest pärit sisserändegrupi osas on loomulik, sest Eesti ühiskonnas on olnud võrdlemisi vähe kogemusi selle rändegrupiga ning valdavalt meediast pärinev informatsioon annab aga vaid valikulise (ja sageli negatiivse) pildi piirkonnast.

Araabia maadest sisserännet puudutavate arutelude üsna tavaliseks fookuseks on uussisserändajate kultuurilised erinevused. Sageli väljendatakse hirmu selle üle, et uute tulijate kultuur ei sobi kokku Eesti (Euroopa, lääne jm) kultuuriga. Siiski ükski kultuur ei ole muutumatu ega homogeenne – rikkalikud ja nüansirohked on nii Eesti kui ka Süüria kultuur, rääkimata juba suurematest kategooriatest nagu „Euroopa kultuur“ või „araabia maade kultuur“. Ükski kultuuriline taust ei ole olemuslikult nii jäik, et lõimumist ei saaks toimuda – ent selles protsessis on nii takistavaid kui ka soodustavaid tegureid. Selleks, et paremini toetada araabia maadest tulevate inimeste lõimumist, tasub tutvuda taustainfoga. Soovi korral on võimalik meiega ühendust võtta ja saada koolitust või nõustamist.

Araabia maade rahvastik

Kollektivistlik ühiskond

Ajakäsitlus

Suhtlusstiil

Võimudistants

Kommunikatsioon ametiasutustega

Soorollid

Religioon

Laste kasvatamine

Meditsiin