Kristi Aria on Tartu rahvusvahelise kooli looja ja pikaajaline direktor. Mitmekultuurilise klassiruumiga puutus Kristi esmakordselt kokku Narva eesti gümnaasumis õpetajana töötades. Ta on töötanud väga erineva kultuuritaustaga õpilaste ja nende peredega ligi kakskümmend aastat ning omab laialdast kogemust rändetaustaga laste lõimimisel kooli kultuuri- ja keelekeskkonda.
Kristi on olnud koolitaja Tartu Ülikoolis läbiviidud kursusetel “Kultuurid klassiruumis” ja “Uussisserändajate kohanemise toetamine koolis”. Samuti on ta osalenud haridusvaldkonna eksperdina rahvusvahelistes rändetaustaga laste haridust puudutavates ning õpetajaharidusega seotud projektides.

Eve Mägi on haridusvaldkonnas tegutsenud alates 2002.aastast erinevates rollides, sh õpetaja, õppekava arendaja, eksperdi, analüütiku, hindaja, koolitaja ja programmijuhina. Alates 2009. aastast töötab Eve mõttekojas Praxis (programmijuht/hariduspoliitika analüütik), panustades haridusse erineva tasandi poliitikakujundajatele ja praktikutele analüütilise
toe pakkumise ja sisulise koostöö arendamise kaudu. Üldharidusvaldkonnas on Eve fookusteemadeks rändetaustaga õpilaste haridus ja õppekavaarendus. Praxise eksperdina on Eve aktiivselt osalenud rändetaustaga laste haridusega tegelevas rahvusvahelises võrgustiku SIRIUS töös ja koolitustegevuses, sh mitmete ülikooli ainekursuste ja täiendkoolituste loomisel ja ellu viimisel. Eve panustab oma teadmistega
haridusvaldkonna materjalide ja koolituste väljatöötamisse. Eve on omandanud kaks teadusmagistri kraadi, esimese rahvusvahelise hariduse erialal USAs George Washingtoni Ülikoolis ja teise Tartu Ülikoolis koolikorralduse ja mentorluse erialal.

Tatjana Kodas on haridusvaldkonnas tegev juba 34 aastat ning omab suurt kogemust eesti keele õpetamisel õpilastele, kelle emakeel ei ole eesti keel. Tatjana töötab Tartu Aleksander Puškini Koolis õppejuhi ja eesti keele
õpetajana, õpetab Tartu Ülikoolis välistudengitele eesti keelt vene keele baasil ning on SA Innove koolitaja (teemadeks: LAK-õppe metoodika, lõiming kooli õppekava rakendamisel, LAK-õppe rakendamise kogemusi õpetajalt õpetajale), on ka õpetajate töönõustaja. Ta on olnud
vabariiklike ja maakondlike metoodiliste oskuste laatade kaaskorraldajaks ja läbiviijaks. Tatjana on olnud ka SA Innove koolituse „Välispäritolu- ja uussisserändetaustaga õpilaste õpetamine“ kaaskoolitajaks.

Liisu Tähe on omandanud magistrikraadi Tartu Ülikooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse erialal. Ta on töötanud viimased 8 aastat sotsiaalainete õpetajana, millest viimased 6 aastat on ta õpetanud tavaklassis õpilasi maailma eri paigust (Albaania, Dagestan, Georgia, Inguššia, Süüria,
Ukraina, Venemaa). Liisu leiab, et ei ole vahet, mis rahvusest õpilane on, kõige tõhusamalt toimub õppimine läbi tegevuse. Oma töös rakendab ta LAK- õpe põhimõtteid ning IKT vahendeid. Liisu on pälvinud Lääne-Viru Omavalituse Liidu tunnustuse panuse eest õppetöösse.

Karmen Maikalu on Põltsamaa ühisgümnaasiumi koolipsühholoog ja Eesti koolipsühholoogide ühingu juht. Tema valdkondadeks on ka pere- ja paariteraapia ja ta on Gordoni Perekooli ja PREP-paarisuhtekoolituse koolitaja.

Inga Ignatjeva on kliiniline psühholoog, kes tuli Eestisse rohkem kui 20 aastat tagasi Udmurdiast ja lõpetas Tartu Ülikooli. Ta töötab kahes haiglas ja tema tööriistade hulka kuulub ka skeemiteraapia.

Dagmar Narusson on Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi kogukonnatöö lektor ja sotsiaalse innovatsiooni teadur. Dagmar on õppinud Tartu ja Firenze ülikoolis ning tal on doktorikraad sotsioloogias. Dagmar uurib 2018.aastast alates RITA projektis „Rändesõltuvus ja lõimumise väljakutsed Eesti riigile, tööandjale, kogukondadele ja haridusele“ rändetaustaga inimeste koolikogukondadesse, geograafilistesse, huvipõhistesse ja teistesse
kogukondadesse lõimumise võimalusi. Ta on suhtlemistreener ja huvitub positiivse vaimse tervise edendamisest kogukondades, sh rändetaustaga, vaimse tervise raskustega inimeste taastumise ja agentsuse/ toimevõimekuse toetamise võimalustest. Dagmar on alates 2012. aastast osalenud kogukonna-põhiste lahenduste arendamisega tegelevates rahvusvahelistes projektides. Ta on töötanud varem sotsiaaltöötajana koolis ja lastekliinikus. Ta on Tartu Ülikoolis 2020.aasta sügisel avatava magistriõppekava „kogukondade arendamine ja sotsiaalne heaolu“ arendaja ning õppejõud.

Marko Uibu on Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi lektor ning RITA rände projekti kogukondade lõimumise tööpaketi juht. Koos kolleegidega uurib ta uustulijate kohanemise protsessi, sotsiaalsete kontaktide ja kogukonnasuhete toetamise võimalusi. Ülikoolis õpetab ta peamiselt antropoloogilise lähenemise ja kommunikatsiooniga seonduvad kursuseid. Marko põhilised uurimis- ja teadustöö teemad on keskendunud sotsiaalsete muutuste kujundamisele, kogukondade võimestamisele, uskumustele ning tervisele. Lisaks tööle ülikoolis on Marko Sotsiaalse Innovatsiooni Labori asutajaliige ja on läbi viinud mitmeid koosloomelisi uuringuid ja arendusprojekte. Sotsiaalseid muutusi aitab ta luua ja analüüsida muuhulgas eksperdina programmis „Liikuma kutsuv kool“. Markol on doktorikraad religiooniuuringute erialal, magistrikraadid sotsioloogias ja sotsiaalantropoloogias ning meedia ja kommunikatsiooni uuringutes.