MTÜ Rahvusvaheline Maja õppekorralduse alused

1 Õppijate vastuvõtu tingimused ja kord

• Koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab e-meili teel kool@internationalhouse.ee või helistades telefonil 51 32 891. Registreerumiseks vajalik info: õppija nimi, telefoninumber ja e-mail; koolidele suunatud koolituste puhul ka kool, milles õppija töötab või millega ta seotud on (nt KOV ametniku halduses olev kool, lapsevanema puhul – kool, milles tema laps käib vm). Registreerumise kinnitus saadetakse õppija e-mailile. Osade koolituste puhul saadetakse hiljemalt 1 nädal enne koolituse toimumist õppijale eelküsimustik, mille õppija peab täitma. Kõikide koolituste puhul saadetakse hiljemalt 5 päeva enne koolituse toimumist e-mail meeldetuletuse ja vajaliku infoga: kuna ja kuhu tulla, mida kaasa võtta jne.
• Koolitusest loobumine: registreerunud õppijatel on alati võimalik loobuda õpingutest, ent koolitustunnistuse saab ainult siis, kui õppekava on läbitud vähemalt 80% ulatuses. Kokkuleppel koolituse korraldajaga saab õppija võtta teemad läbi osaliselt iseseisvalt. Koolitustunnistus ei ole hindeline, vaid sellele märgitakse koolitusel osaletud tundide arvu ja läbitud teemad.
• Koolituse lõppedes peab õppija täitma tagasisidevormi.

2 Õppekeel ja asjaajamine

• Õppekeel on enamasti eesti keel (mõned üksikud lisakoolitajad võivad olla muukeelsed, aga neid sel juhul vajadusel tõlgitakse), mõned koolitused on ingliskeelsed. Koolituse keel on ära märgitud koolituse kirjelduses. Meiega saab suhelda eesti või inglise keeles, teiste keelte osas vastavalt eelnevale kokkuleppele ja meiepoolsetele võimalustele.

3 Õppetasu

• Osad koolitused on tasuta, sest kulud kaetakse projektidest või hangetest. Koolituse maksumus on alati märgitud koolituse kirjelduse juurde. Lisaks regulaarselt pakutavatele atsuta või tasulistele koolitustele on võimalik tellida ka lisakoolitusi või konsultatsioone, tasu lepime kokku vastavalt koolituse või konsultatsiooni mahule. Tasuliste koolituste puhul tasutakse e-meiliga esitatava arve alusel, täpsem info kool@internationalhouse.ee
• Üldjuhul tasutakse arve enne koolituse algust kui ei ole kokku lepitud teisiti.
• Koolitaja jäta endale õiguse mitte lubada koolitusele osalejat, kes ei ole koolitustasu tähtajaks tasunud ja kui ei ole kokku lepitud teisiti.
• Koolituste õppemaks sisaldab ka õppematerjalide maksumust.
• Õppetasust vabastamise otsustab koolitusasutus, selleks, et vajadusi ja võimalusi hinnata, võtke ühendust kool@internationalhouse.ee
• Kui õppijal on õppemaks tasutud ja koolitus jääb ära koolitajast tuleneval põhjusel, tagastame õppetasu 100%.
• Kui õppija ei saa õppima asuda, palume meile sellest teada anda esimesel võimalusel telefonil 5132891 või kool@internationalhouse.ee, seejärel leiame lahenduse (õppemaksu tagastamine, hilisem liitumine koos teiste koolitatavatega, mahu muutmine vm)

4 Õppijate koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

• Kui õppija ei saabu kokkulepitud koolituspäeval täienduskoolitusasutusse ilma vastava kokkuleppeta, siis arvatakse õppija koolituselt välja.
• Õppija arvatakse koolituselt välja ka siis, kui tal esineb koolituselt puudumisi rohkem kui lubatud 20%.
• Õppe jätkamine ja koolituse läbimine on võimalik alles siis, kui on peetud täiendavad läbirääkimised täienduskoolitusasutuse ja õppija vahel ning vajadusel ja võimalusel koostatakse õppijale individuaalse õppekava.
• Arvame koolituselt välja õppijad, kes rikuvad avalikku korda, segavad teisi õppijaid või koolitajaid ja on füüsiliselt või emotsionaalselt vägivaldsed.

5 Õppetasu tulumaksutagastus

Tulumaksuseaduse järgi on koolituskulu õppija täienduskoolituses osalemise kulu:
• kui koolituse läbiviijal on täienduskoolituse läbiviimiseks olemas tegevusluba või ta on selleks esitanud majandustegevusteate ning
• kui õppija osales eelnimetatud koolituse läbiviija täienduskoolituses, mille õppekava eesmärk on kutsestandardis kirjeldatud kutsealase kompetentsi saavutamine.
• Osade Tartu Rahvusvahelise Maja / International House Tartu koolituste kohta on esitanud majandustegevusteade (nr 214253), osade kohta ei ole, uurige teid huvitava koolituse kohta kool@internationalhouse.ee. Kui õppija soovib kasutada tulumaksutagastuse soodustust ja see on antud koolituse puhul võimalik, siis peab ta esitama vastavasisulise teate.

6 Muud küsimused

• Õppija õigused ja kohustused: õigus saada õppekavas lubatud õppeteenust, kohustus osaleda õppes.
• Koolitaja õigused ja kohustused: pakkuda õppekavas lubatud õppeteenus ja luua õppijatele võimalused õpiväljundite saavutamiseks.
• Vaidluste lahendamise kord. eelistama vaidlusi õppe sisu ja korralduse teemadel lahendada esimese võimalusena omavaheliste läbirääkimiste teel. Kõikides küsimustes võib pöörduda kool@internationalhouse.ee
• Tunnistused väljastatakse kas paberil või elektrooniliselt juhataja digiallkirjaga. Vajadusel saame väljastada dublikaate väljastatud tunnistustest ja tõenditest.

7 Koolituste maht ja kestvus

• Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides (ak/h), kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
• MTÜ Rahvusvaheline Maja jätab endale õigus teha koolituskalendris ja toimumiskohas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest e-maili teel

8 Koolituse ära jäämine või edasilükkumine
• MTÜ Rahvusvaheline Maja jätab endal õiguse koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolituse toimumist edasi lükata.
• Registreerunuid teavitatakse sellest telefoni või e-maili teel.
• Koolituse ära jäämisel kantakse õppija soovi korral üle mõnele teisele koolitusele või (kui tegu on tasulise koolitusega) makstakse õppetasu tagasi täies ulatuses.

9 Koolitusel osalemine
• Koolitusele palume tulla õigeaegselt. Meie koolitajad kasutavad tänapäevaseid täiskasvanutele suunatud kaasavaid õppemeetodeid, et koolitus oleks dünaamilisem ja interaktiivsem.
• Koolitustel on soovitav lülitada telefonid hääletule režiimile.
• Koolitustel on keelatud luba küsimata filmida, lindistada ja pildistada.