Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
• Täienduskoolitusasutus koostöös koolitajaga valmistab ette koolituse õppekava ja valib sobivaimad õppemeetodid. Koolituse osalejatelt saadud tagasiside põhjal tehakse vajalikke muudatusi õppekavas.
• Täienduskoolituse õppekavasid täiendatakse ja uuendatakse regulaarselt vastavalt vajadusele
Täienduskoolituse koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
• Täienduskoolituse õppekavas on esitatud koolitaja kvalifikatsioon. Üldjuhul on koolitajatel erialane kõrgharidus ja/või pikaajaline kogemus antud alal.
• Koolitajaks võib olla ka isik, kellel on kõrgharidus mõnel muul alal või kellel on arvestatav pädevus ja kogemus käsitletavas valdkonnas.
• Koolitajate töö kvaliteeti hinnatakse koolitusel osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele ettepanekuid kvaliteedi tõstmiseks.
Täienduskoolituse õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
• Koolitused viiakse läbi õppeklassides, mis on valitud vastavalt koolituse eripärale (projektor, piisavalt ruumi liikumiseks vm). Ruum on piisavalt avar ja hästi õhutatud, korralikult valgustatud.
Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord
• Esmane tagasiside kogumine osalejatelt toimub koolituse vältel ja pauside ajal suulise vestluse käigus.
• Koolituse lõpus täidavad koolitusest osavõtjad tagasisideankeedi.
• Koolitatavatelt küsitakse tagasisidet koolituse sisu, koolitaja, õppevahendite, koolituse korralduse ja toimumiskoha kohta.
• Koolituse kohta saadud tagasisidet analüüsitakse ja vajalikke muudatusi tehakse nii koolituste sisulise (õppekava) kui ka korraldusliku poole parendamiseks, et õppeprotsessi tõhustada.