Rahvusvaheline Maja alustab koolitusprogrammi väljatöötamist, et toetada koole töös uussisserändajatega ja toetada uussisserändajatest lastel paremini kohaneda Eesti koolides. Eesmärk on viia läbi koolitusi hardisutöötajatele (õpetajad, koolijuhid, KOV haridustöötajad) ja töötada välja nii koolitusmaterjalid, kui ka avalikult kättesaadavad materjalid, mis toetavad haridusvaldkonnas uussisserändajatega töötavaid inimesi.

Millised teemad?

Teemad, mida soovime koolituses katta, on järgnevad:

 • uussisserändajatest laste õiguste ja hariduse korraldusega seotud õiguslik raamistik,
 • töö erinevatest kultuuridest pärit lastega ja vanematega ja selle mõõtme arvestamine klassis ja koolis, erinevad akulturatsiooniviisid, kohanemine ja lõimumine, laste ja lastevanemate integreerimine kooliellu,
 • õpilaste eelneva kogemuse ja oskuste kaardistamine, õpilase toetamine nii keelelise ja ainealase
  arengu osas,
 • üldise hakkamasaamise hindamine, sh sotsiaalse ja emotsionaalse arengu, toetamise, kohanemise ja vaimse tervisega seotud küsimused, kaasava klassikeskkonna kujundamine, sekkumisjulgus ning konfliktijuhtimine, sh töö lastevanematega,
 • kooli kui ankurinstitutsiooni võimalik roll kogukonna kaasamisel ning sellest tulenev kasu
  koolile, uussisserändajatele ja ühiskonnale laiemalt.

Millal?
Rahvusvaheline Maja viib programmi läbi perioodil 01.11.2019 – 31.10.2021.

Liitu projektimeeskonnaga!

Otsime programmi koolitajaid, kelle oleks kogemused antud valdkondadega. Kriteeriumid kandidaatidele on järgmised:

 • kandidaat peab omama kogemust uussisserändajate kohanemise, lõimumise, akulturatsiooni ja/või õppekorralduse ja õpetamise valdkonnas ja/või pikaajalist kogemust vaimse tervise valdkonnas,
 • kandidaat peab lähtuma sellest, et koolitus on üles ehitatud lähenemisele, mida ingl. keeles nimetatakse whole-child approach ja kultuuritundlik õpetamine, seega on oluline, et kõik koolitusmoodulid kooskõlas nende lähenemistega,
 • koolitaja peab olema nõus ettevalmistusetapis leidma aega ja võimalust arutada võimalike lähenemiste üle, st ilmselt peab arvestama, et ei pruugi saada kasutada juba olemasolevaid koolitusmaterjale, vaid peab looma täiesti uued materjalid,
 • kandidaat peab olema valmis selleks, et koolid, kus koolitatakse, võivad asuda ükskõik, millises Eesti piirkonnas ja koolitamine võib vajada erinevate linnade vahel liikumist,
 • koolitajal peab olema kõrgharidus (vähemalt magistrikraad või sellega võrdsustatud kraad) või peab olema võimalik selgelt tõendada praktilist kogemust ja näidata teoreeritiliste raamistike mõistmist. Vaimse tervise koolitajate puhul eelistame lisaks haridusele ka kogemusi koolilastega ja/või erinevate teoreetiliste lähenemiste pagasit, nt lisaks KKT ka skeemiteraapia-alaseid teadmisi.

Tööd pakume programmi lõpuni, st. 31.10.2021. Konkreetset mahtu ja aegu saame läbi arutada ja püüame arvestada koolitajatele sobivaid aegu, siiski, kuna kattuma peavad nii koolitjatate kui ka koolituste saavate koolide võimalused, peab olema valmis ka teatud paindlikkuseks, eriti esimesel perioodil (jaanuar 2020-detsember 2020).

Kandideerimiseks saada palun oma CV e-maili aadressile: kool@internationalhouse.ee.

Lisainfo: 
kool@internationalhouse.ee
telefon: +372 58 834 506

Projekti “Uued lapsed koolis: uussisserändajatega seotud väljakutsed Eesti koolides ja kohanemise toetamine” kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning EV Siseministeerium.