Eestisse tuleb igal aastal uussisserändajaid, kellel on kooliealised või peagi kooliealised lapsed. Uussisserändajad tulevad Eestisse erinevatel põhjustel, erinevate ootustega, erinevate kultuuritaustadega ja keeleoskusega.

2021.-2022. aastal pakkus Tartu Rahvusvaheline Maja Siseministeeirumi ja EL Intergratsioonifondi toel koolitusi rändelastega kokku puutuvatele haridustöötajatele (koolijuhid, õpetajad, tugispetsialistid, KOV haridusspetsialistid).

Peamised koolitusteemad olid järgmised:
hariduskorraldus,
akulturatsioon ja vaimne tervis,
kultuuritundlik õpe ja töö erinevatest kultuuridest pärit vanematega,
õpilaste eelnevate kogemuste kaardistamine ja arvestamine,
vähese keeleoskusega õpilasi toetavad meetodid,
sotsiaalse ja emotsionaalse arengu toetamine,
mitmekeelsus, klassi kaasamine ja konfliktijuhtimine ning
kooli kui ankurinstitutsiooni roll rände kontekstis.

Materjalid, mis said valmis koolituste käigus, leiad siit. Ühtlasi sai valmis esmane versioon veebilehest, kuhu hakkame nende ja järgnevate materjalide põhjal koondama kokku infot, mis puudutab tööd rändetaustaga õpilastega Eesti koolides.   

Lisaküsimustega võib pöörduda Lilian Ariva poole: lilian@internationalhouse.ee, tel. 52 85734.

2020. viisime läbi koolitusi kolmes koolis, kus koos testime väljatöötatud programmi. Meie testkoolid olid Tallinna Vaba WaldorfkoolVaimastvere kool ja Tartu Descartes´i Kool.

Projekti “Uued lapsed koolis: uussisserändajatega seotud väljakutsed Eesti koolides ja kohanemise toetamine” kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning EV Siseministeerium.