Eestisse tuleb igal aastal uussisserändajaid, kellel on kooliealised – või peagi kooliealised – lapsed. Uussisserändajad tulevad Eestisse erinevatel põhjustel, erinevate ootustega, erinevatest kultuuritaustadega ja keeleoskusega.

Järjest enam uuringuid viitavad sellele, et sisserändetaustaga õpilaste edukaks õppimiseks on oluline rakendada terviklikku lähenemist, mis lisaks aine õpetamisele seab fookusesse õppija muud vajadused, toetab õpetajat ja soovitavalt rakendub tervele koolile, mitte vaid ühele õpetajale/õpilasele (whole-child approach, European Commission/EACEA/Eurydice, 2019). Sellest lähenemisest toetab ka see projekt. See tähendab, et kooli mineva lapse paremaks kohanemiseks on oluline nii lapse, kui lapsevanema oskusklik toetamine ja juhendamine, lisaks võib õpilaste paremaks hakkamasaamiseks olla vajalik ka erinevate tugistruktuuride kaasamine, ja töö kogukonnaga.

Haridustöötajal ei ole lihtne leida aega selleks, et otsida lisamaterjale,  koolitusi ja supervisiooni võimalusi või uurida uusi metoodikaid. International House Tartu pakub projekti jooksul välja koolitusi, nõu ja tuge, 2021. aastaks töötatakse välja ka eestikeelsed materjalid haridustöötajatele ja uussisserändajatest lastevanematele.

Meie meeskonnas on nii hariduseksperte, kui ka psühholooge, kogukonnamudeleid väljatöötavaid teadlasi ning pikaajalise sisserändajatega (sh pagulastega) töötamise kogemusega inimesi. 

Õppekava sisust loe lähemalt siin

Jaanuaris 2020 alustame tööd kolmes koolis, kus koos katsetame väljatöötatud materjale, teeme need koosloome protsessis paremaks ja toetame koole nende igapäevatöös sisserändajatest lastega nii palju kui saame. Testkooli toetamisse ja nõustamisse on kaasatud kõik koolitusi välja töötavad eksperdid, aga lisaks otsime vastavalt vajadusele ja võimalusele nõu ka juurde, ka seega on see unikaalne võimalus saada tuge oma valdkonna parimatelt –  ja panustada  valdkonna arendamisse Eestis!

Testkooliks saab kandideerida kuni 7.2.2020. Kandideerida saavad koolid, kellel on uussisserändajatest lapsed. Ootame kindlasti ka koole, kus kõik asjad veel ei suju nii nagu tahaks – saame koos väljakutsetele lahendusi otsida!

Huvi korral kirjutage meile kiri aadressil kool@internationalhouse.ee. See ei pea olema pikk, aga tahaksime aru saada, milline on teie kogemus uussisserändajatest lastega (kust nad on, kui kaua olete uusisserändajatega töötanud, mis väljakutsed on olnud, mida loodate projektiga liitumisest saada). Seejärel võtame teiega ühendust ning arutame täpsemalt edasi.

Projekti “Uued lapsed koolis: uussisserändajatega seotud väljakutsed Eesti koolides ja kohanemise toetamine” kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning EV Siseministeerium.