Eestisse tuleb igal aastal uussisserändajaid, kellel on kooliealised või peagi kooliealised lapsed. Uussisserändajad tulevad Eestisse erinevatel põhjustel, erinevate ootustega, erinevatest kultuuritaustadega ja keeleoskusega.

Järjest enam uuringuid viitab sellele, et sisserändetaustaga õpilaste edukaks õppimiseks on oluline rakendada terviklikku lähenemist, mis lisaks aine õpetamisele ja ainete lõimimisele seab fookusesse ka õppija muud vajadused, toetab õpetajat ja soovitavalt rakendub tervele koolile, mitte vaid ühele õpetajale/õpilasele (whole-child approach, European Commission/EACEA/Eurydice, 2019). 

See tähendab, et kooli mineva lapse paremaks kohanemiseks on oluline nii lapse, kui lapsevanema oskusklik toetamine ja juhendamine, lisaks võib õpilaste paremaks hakkamasaamiseks olla vajalik ka erinevate tugistruktuuride kaasamine, ja töö kogukonnaga.

Haridustöötajal ei ole lihtne leida aega selleks, et otsida lisamaterjale,  koolitusi ja supervisiooni võimalusi või uurida uusi metoodikaid. International House Tartu pakub projekti jooksul välja koolitusi, nõu ja tuge haridustöötajatele ja uussisserändajatest lastevanematele.

Meie meeskonnas on nii hariduseksperte, kui ka psühholooge, kogukonnamudeleid väljatöötavaid teadlasi ning pikaajalise sisserändajatega (sh pagulastega) töötamise kogemusega inimesi. 

Õppekava sisust loe lähemalt siin

Jaanuaris 2020 alustasime tööd kolmes koolis, kus koos testime väljatöötatud programmi. Meie testkoolid olid Tallinna Vaba WaldorfkoolVaimastvere kool ja Tartu Descartes´i Kool.

Aprillis 2021 alustame online koolitusega, mis on avatud koolide ja KOV haridustöötajatele  ning teistele uussisserändajate haridusega seotud osapooltele. Kohtade arv on piiratud ja eelistame koole, kus soovitakse osaleda meeskonnana (vähemalt 3 inimest). Huvi korral kirjutage meile kiri aadressil lilian@internationalhouse.ee. Meil oleks hea meel ka, kui saaksite mainida ära, milline on teie kogemus uussisserändajatest lastega – kust nad on olnud, kui kaua olete uusisserändajatega töötanud, mis väljakutsed on olnud, mida loodate koolitusest saada ja me võtame teiega ühendust!

Projekti “Uued lapsed koolis: uussisserändajatega seotud väljakutsed Eesti koolides ja kohanemise toetamine” kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning EV Siseministeerium.