Koolituse õppekeel on eesti keel. Kui üksikud koolitajad või teemad on muukeelsed, siis on juures tõlge.

Kuna meie koolitused on tellimuskoolitused, võib õppekava muutuda vastavalt kooli vajadustele.

Koolitajate tausta näed siin

I moodul: “Kooli tuleb rändelaps – tere tulemast!”
Koolitajad: Kristi Aria, Eve Mägi

Mooduli läbinu:
– teab rändelapse toetamise ja õpetamisega seotud eripärasid;
– oskab koostöös kolleegidega luua soodsad tingimused rändelapse kooli sisenemiseks;
– teab, mis on kohanemiskõver ning oskab sellega oma töös arvestada;
– oskab iseseisvalt kaasa aidata koostöise ja toetava keskkonna kujunemisele klassis ja koolis, sh on omandanud teoreetilised teadmised kultuuridevahelise õppe olemusest: kultuuri defineerimine, kultuuridevaheline dialoog, kultuurideülesed universaalid; kohanemisprotsessi teaduspõhine kirjeldus, väärtuspõhiste konfliktide teadvustamine ja lahendamine;
– on omandanud praktilisi võtteid rändelaste õppe korraldamiseks;
– on omandanud teadmised lapse õigustest ning seaduses sätestatud vastutusvaldkondadest uussisserändaja hariduse korraldamisel ning mitmekultuurilises klassis õppe korraldamisega seonduvatest õigusaktidest ja nende sisulisest tõlgendamisest.

II MOODUL: Rändetaustaga laps klassis: mida ja kuidas ta õpib?
Koolitajad: Tatjana Kodas, Liisu Tähe

Mooduli läbinu:
– teab LAK-õppe põhimõtteid, mis toetavad rändelapse sihtkeele omandamist;
– on teadlik õpikäsituste rakendamise mõjust rändelapse motivatsioonile ja oskab sellega arvestada õppetöö korraldamisel;
teab, mis on nn vaikimisperiood ning kuidas toetada sellel perioodil rändelast;
– on mõtestanud ootusi õppevarale õppija, õpetaja ja lapsevanema vaatevinklist;
– on tutvunud olemasolevate õppematerjalidega, teab, kust neid otsida;
– on analüüsinud kogetud meetodeid ja oskab neid kasutada igapäevatöös vastavalt seatud eesmärkidele;
– on omandanud praktilisi teadmisi suhtlemisest ühise suhtluskeele puudumisel, sh visuaalsete abimaterjalide loomisest ja kasutamisest keelebarjääri ületamise hõlbustamiseks;
– teab, millist tuge koolituste ja nõustamise kujul pakub SA Innove.

III MOODUL: Vaimne tervis ja keskkond koolis
Koolitajad: Karmen Maikalu ja Inga Ignatieva

Mooduli läbinu:
– teab, millised on inimese baasilised psühholoogilised vajadused;
– on tutvunud stressi ja läbipõlemise tekkemehhanismide ja toimetulekustrateegiatega;
– on tutvunud enamlevinud psüühikahäiretega (depressioon, ärevus, PTSD);
– oskab märgata enamlevinud vaimse tervise probleeme nii enda, õpilaste, kolleegide kui lapsevanemate juures;
– on teadlik oma pädevuse piiridest vaimse tervise probleemide märkamisel;
– teab, millised abisaamise võimalused erinevate vaimse tervise probleemide puhul (erinevad abistajad, abistajate rollid, kontaktid);
– on omandanud praktilised teadmised kultuuridevahelise õppe läbiviimisest, sealhulgas näitlikustatud probleemsituatsioonid koos lahendustega;
– teab, kuidas luua usalduslikku kontakti ja viia läbi usalduslikku vestlust;
– on omandanud teadmised erinevatest religioonidest;
– on omandanud teadmised, kuidas nõustada õpetajaid, koolijuhte ja lapsevanemaid kultuuridevahelise mõõtme arvestamisel haridussüsteemis, st millised asutused pakuvad valdkondlikku tuge (nt Innove jt).

IV MOODUL: Kooli ja kogukonna kaasamine
Koolitajad: Marko Uibo, Dagmar Narusson

Mooduli läbinu:
– on läbi mõelnud ja kaardistanud oma kooli võimalused eri osapoolte kaasamisel ja koostöö tegemisel;
– teab uussisserändajatest peredega suhete sisseseadmise ja suhtluse põhimõtteid;
– teab kogukonna arendamise põhimõtteid;
– on heade näidete varal ning mujal töötavatest elementidest kokku pannud enda ja oma kooli jaoks uustulijast õpilast toetava kogukonnamudeli

Lisainfo koolituses osalemise kohta:
Lilian Ariva
lilian@internationalhouse.ee, + 372 58 834 506

Nastja Pertsjonok
kool@internationalhouse.ee, +372 51 32 891

Sellest, kuidas tagatakse täiendkoolituse kvaliteet, võid lugeda lähemalt siit.

Projekti “Uued lapsed koolis: uussisserändajatega seotud väljakutsed Eesti koolides ja kohanemise toetamine” kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning EV Siseministeerium.