Koolituse õppekeel on eesti keel. Kui üksikud koolitajad või teemad on muukeelsed, siis on juures tõlge.

Kuna meie koolitused on tellimuskoolitused, võib õppekava muutuda vastavalt kooli vajadustele.

Koolitajate tausta näed siin

Koolituse lõpuks on koolitatavad omandanud:
– teadmised seaduses sätestatud vastutusvaldkondadest uussisserändaja hariduse korraldamisel ning mitmekultuurilises klassis õppe korraldamisega seonduvatest õigusaktidest ja nende sisulisest tõlgendamisest;
– teadmised lapse õigustest;
– teoreetilised teadmised kultuuridevahelise õppe olemusest: kultuuri defineerimine, kultuuridevaheline dialoog, kultuurideülesed universaalid; kohanemisprotsessi teaduspõhine kirjeldus, väärtuspõhiste konfliktide teadvustamine ja lahendamine;
– praktilised teadmised kultuuridevahelise õppe läbiviimisest, sealhulgas näitlikustatud probleemsituatsioonid koos lahendustega;
– teadmised erinevatest religioonidest;
– praktilised teadmised suhtlemisest ühise suhtluskeele puudumisel,
– teadmised, kuidas arvestada kultuuridevahelist mõõdet haridussüsteemis, sh millised asutused pakuvad valdkondlikku tuge

Lisainfo koolituses osalemise kohta:
Lilian Ariva
lilian@internationalhouse.ee, + 372 58 834 506

Nastja Pertsjonok
kool@internationalhouse.ee, +372 51 32 891

Sellest, kuidas tagatakse täiendkoolituse kvaliteet, võid lugeda lähemalt siit.

Projekti “Uued lapsed koolis: uussisserändajatega seotud väljakutsed Eesti koolides ja kohanemise toetamine” kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning EV Siseministeerium.