Sisserändajate olukord Tartus

Tartus elavatest uussisserändajatest on ligikaudu 1/3 pärit Euroopa Liidu liikmesriikidest ja 2/3 moodustavad kolmandate riikide kodanikud.  Sisseränne Tartusse on traditsiooniliselt seotud ülikooliga, siiski tullakse ka tööle, pere taasühendamise raames jm. Peamiselt tulevad Tartusse kõrgharidust juba omavad uussisserändajad. Ingliskeelseid tuleb Tartu kõrgkoolidesse õppima rohkem kui venekeelseid,…

Kommunikatsioon ja keel

Tõhus kommunikatsioon on hea töö võti. See aitab vähendada ajakulu, vigu ja segadust. Teistest riikidest pärit töötajad kogevad tavaliselt ühel või teisel moel kommunikatsiooniprobleeme: mitte ainult ei oota neid ees uus keeleruum (isegi kui firma töökeel on inglise keel, on ümbritsev keskkond eestikeelne; samuti ei…

Praktikad uussisserändajate lõimimiseks KOV tasandil

AMIF2016-19 projekti ,,Parimad praktikad kolmandate riikide kodanike lõimimiseks kohalikesse omavalitsustesse” raames viis Rahvusvaheline Maja (tollal nimega Ethical Links) läbi koolitused Lähis-Idast ja Põhja-Aafrikast pärit uussisserändajate kultuurilise tausta ja akulturatsiooni kohta, et soodustada lõimumist kohaliku omavalitsuse tasandil.