Õpilaste kuuluvustunne mitmekultuurilises klassis

Selleks, et toetada mitmekultuurilises klassis kõigi õpilaste kuuluvustunnet, võib olla oluline arutleda sellistel teemadel, nagu identiteet, stereotüübid ja ränne maailmas. See õppematerjal on mõeldud kasutamiseks 7.- 12. klassis, ent tekstid ja harjutused on erineva raskusastmega ja mõned neist vajavad nooremates klassides kohandamist. Materjal koosneb tekstidest,…

Araabia maad: rahvastik

Eestis on mõnda aega olnud rändeteemadel arutelu keskmes araabia maadest ja/või moslemitaustaga sisserändajad.  Seoses sellega on suurenenud infovajadus selle piirkonna ja sealt tulevate inimeste taustakultuuride kohta, mis on loomulik, sest Eestis on siiani olnud võrdlemisi vähe kogemusi selle sisserändegrupiga ning valdava info kujuneb peamiselt üksikutele…

Praktikad uussisserändajate lõimimiseks KOV tasandil

AMIF2016-19 projekti ,,Parimad praktikad kolmandate riikide kodanike lõimimiseks kohalikesse omavalitsustesse” raames viis Rahvusvaheline Maja (tollal nimega Ethical Links) läbi koolitused Lähis-Idast ja Põhja-Aafrikast pärit uussisserändajate kultuurilise tausta ja akulturatsiooni kohta, et soodustada lõimumist kohaliku omavalitsuse tasandil.